Stacks, Bitcoin Blok Zincirinde DeFi Modeli İnşa Ediyor!

Giriş

-> Reentrancy (Yeniden Giriş)

-> Access Control (Erişim Kontrolü)

-> Overflow and Underflow

-> Düşük Seviyeli Çağrılar İçin Kontrol Edilmeyen Dönüş Değerleri

DeFi Nedir?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store